Dante allegóriafelfogása és a középkor világképe

  • 2023. június 6. (kedd) 17.00
  • Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1–4), 3. emeleti olvasóterem
 

Dante allegóriafelfogása és a középkor világképe (Hungarovox) – Kaposi Márton filozófus, esztéta könyvbemutatója

A szerzővel Veszelka Attila költő beszélget.

Közreműködnek: Antal Anikó és Fabulya Andrea versmondók

A helyszínen egy – Dante életművét bemutató – reprezentatív régikönyves válogatás is megtekinthető.

 

 
 

Ha igaz Benedetto Croce ama gondolata, hogy a művészi-költői alkotás legfőképpen képteremtés, akkor egy költő képalkotásában művészete lényege mutatkozik meg. Miért épp „a világirodalom legnagyobb költeményének” szerzője, Dante lenne kivé-tel? Kaposi Márton, a nemzetközi tekintélyű magyar dantista új könyvében a rá jel-lemző magas színvonalon köti össze a lényeglátást és az alaposságot, az Egész értel-mezését és a részletes elemzést, az irodalomtudományt és a filozófiatörténetet. Egyetlen dantisztikai kérdéskör fényében a dantei életmű egészére világít rá, hiszen a firenzei vátesz allegóriáiban és allegóriafelfogásában költészet és bölcselet, szépség és igazság, hit és tudomány, magasság és mélység, líraiság és társadalmiság, művé-szet és retorika, korszellem és egyéni-páratlan zsenialitás találkozik, ötvöződik har-monikusan vagy feszül egymásnak termékeny dialektikában. A „költők legmagasabb-jának” csúcsaira vezet a tudós kalauz, mint új Vergilius. (Madarász Imre)

 

Ajánló:
Dante allegóriafelfogásáról írt könyvet Kaposi Márton filozófus